Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1,
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – poświadczone kopie,
 3. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – poświadczona kopia,
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły – formularz nr 2,
 5. Dokumentacja w formie opisu i analizy, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, potwierdzająca spełnienie wymagań:
  1. uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;
  2. wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  3. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
  4. realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
   • opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
    lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
   • wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
   • poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
   • uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,*
   • wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
   • uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
  5. umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
  6. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia (fakultatywna)** – formularz nr 3.

*W przypadku realizacji zadania polegającego na uzyskaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym należy przedłożyć również (oprócz opisu i analizy zadania) poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575),

**Poprzez podpisanie zgody na skrócenie okresu zawiadomienia, wnioskodawca akceptuje krótszy okres, w którym zostanie powiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393). W przypadku braku wyrażenia zgody wnioskodawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji zgodnie z § 11 ust. 3 cyt. rozporządzenia.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok kalendarzowy.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Pragmatyki Zawodowej – tel. 12/448-11-13
Monika Broś – starszy specjalista ds. oświaty
Marta Rogozińska-Owsiak – kierownik Oddziału Pragmatyki Zawodowej

V. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.);
 4. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.);
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
 6. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego, zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) mogą zostać poświadczone przez:
  1. notariusza,
  2. organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej – jeżeli dokument mający stanowić dowód w postępowaniu znajduje się w aktach tego organu
   lub podmiotu (np. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego przez odpowiedni organ administracji samorządowej),
  3. występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym,
  4. upoważnionego pracownika Kuratorium Oświaty w Krakowie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.
 2. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego powinien zawierać numer ewidencyjny PESEL ze względu na konieczność wprowadzania przez Kuratorium informacji o uzyskanym stopniu awansu do bazy danych SIO – art. 43 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.).
 3. Akty nadania stopnia oraz dokumentacja mogą być odbierane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
 4. Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.), w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (obowiązujących do 31 sierpnia 2018 r.).

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO

Formularz nr 1 – Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Formularz nr 2 – Zaświadczenie dyrektora szkoły

Formularz nr 3 – Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia