Małopolskie Talenty

Kategoria:

Malopolskie TalentyGmina Jabłonka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Małopolskie Talenty-I i II etap edukacyjny. Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej wśród uczniów SP nr 1 w Jabłonce.

Dofinansowanie projektu z UE: 312 022,67 PLN

Realizacja projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Jabłonka”

Gmina Jabłonka realizuje projekt „Małopolskie Talenty – I iII etap edukacyjny – Gmina Jabłonka”, w ramach którego w okresie od kwietnia do października 2019 roku, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne dla uczestników zajęć za łączną kwotę 55 940,60 zł., w tym:

 

  • 16 laptopów za kwotę 42 430,08 zł,
  • 3 zestawy klocków LEGO za kwotę 1 616,00 zł,
  • 1 monitor interaktywny za kwotę 5 800,00 zł,
  • 1 projektor interaktywny za kwotę 1 500,00 zł,
  • 10 mikroskopów za kwotę 2 352,40 zł,
  • oraz pozostałe pomoce dydaktyczne za kwotę 2 242,12 zł.

Podczas przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. diagnozy uzdolnień uczniów wyłoniono 112 uczestników projektu na rok szkolny 2019/2020, którzy będą realizować zajęcia z kompetencji społecznych oraz przedmiotowych w tym: kompetencji matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.

Od września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Jabłonce na terenie Gminy Jabłonka rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji w/w projektu.

Podczas przeprowadzonej we wrześniu 2020 r. diagnozy uzdolnień uczniów wyłoniono 148 uczestników projektu na rok szkolny 2020/2021, którzy będą realizować zajęcia z kompetencji społecznych oraz przedmiotowych w tym: kompetencji matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.

Od października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Jabłonce na terenie Gminy Jabłonka rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji w/w projektu.

https://spjablonka.edu.pl/projekt-malopolskie-talenty/

Podczas przeprowadzonej we wrześniu 2021 r. diagnozy uzdolnień uczniów wyłoniono 141 uczestników projektu na rok szkolny 2021/2022, którzy będą realizować zajęcia z kompetencji społecznych oraz przedmiotowych w tym: kompetencji matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.

Od października 2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Jabłonce na terenie Gminy Jabłonka rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji w/w projektu.

Gmina Jabłonka w kwietniu br. zakończyła realizację zajęć w CWUZ zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jablonce, z kompetencji społecznych oraz przedmiotowych w tym: kompetencji matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), języka angielskiego oraz przedsiębiorczości w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I iII etap edukacyjny – Gmina Jabłonka” finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ. B Koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych.

W trakcie trwania projektu w latach 2019-2022 wzięło udział 356 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce z czego 354 uczniów ukończyło udział w projekcie poprzez nabycie kompetencji kluczowych. Łącznie przeprowadzono godzin:

Nazwa kompetencji

Ilość przeprowadzonych godzin zajęć z podziałem na edycje

2019/2020

edycja 1

2020/2021

edycja 2

2021/2022

edycja 3

Kompetencje kluczowe z języka angielskiego

240

240

240

Kompetencje ponadprzedmiotowe

80

80

80

Kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze

240

240

240

Kompetencje ponadprzedmiotowe

80

80

80

Kompetencje kluczowe TIK

240

240

240

Kompetencje ponadprzedmiotowe

80

80

80

Kompetencje kluczowe z przedsiębiorczości

120

120

120

Kompetencje ponadprzedmiotowe

40

40

40

Wszystkie działania promujące projekt przeprowadzane są z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

logotypy